“Savet je kolektivno telo koje je dalo odgovor na izjavu Predsednice Vlade sa kojim se i ja u potpunosti slažem. Međutim, pošto sam lično prozvana, imam pravo i obavezu da dam svoj lični odgovor.

Zahvaljujem se Predsednici Vlade što se konačno, posle mnogo godina, zaineresovala za rad Saveta, jer za ovih osam godina nikog iz Vlade nije interesovalo šta radimo, zašto radimo, kako radimo, iako smo mi savetodavno telo Vlade..

Svake godine Savet predaje Vladi svoj izveštaj o radu za tekuću godinu i svoj plan rada za narednu godinu. Da je Vlada bila zainteresovana za naš rad iz izveštaja i plana rada, mogla je da zna koje oblasti korupcije će biti biti obrađene, s tim da je tema zaštite javne svojine stalna tema obrađivanja, jer se radi o imovini velike vrednosti i nesagledivih posledica korupcije.

Javna svojina je regulisana Ustavom i Zakonom o javnoj svojini gde su navedeni oblici javne svojine koju ću nabrojati da bih Vas podsetila na svojinu, koju moramo svi da štitimo.

To su prirodna bogatstva (vode, vodotokovi, vodno zemljište, vodni objekti izvori, mineralni resursi, dobra od opšteg interesa (poljoprivredno i drugo zemljište, šume i šumsko zemljiše kulturna dobra); dobra u opštoj upotrebi (putevi, pruge, mostovi, trgovi, parkovi i mreže ). Rad na ovim izveštajima je veoma problematičan, jer se radi o ozbiljnoj i velikoj javnoj svojini koja je veoma atraktivna za korupciju. Pošto sam u svom intervjuu govorila o nedostupnosti podataka u odnosu na državno poljoprivrdnom zemljištu, navela sam RGZ kao instituciju od koje nikada nismo dobili potpunu dokumentaciju, zbog čega nikada nismo mogli da završimo izveštaje pisane, novembra 2012 godine, maja 2015 godine i od decembra 2017 godine.

Sve ove godine uporno tražimo dokumentaciju, jer smo u izveštaju iz 2017 godini utvrdili nestanak podataka o svojini za 84 poljoprivredna društva u površini od 122 .000 ha, da smo utvrdili 11.000 ha
neke svojine koja je imenovana kao “neopredeljena svojina”, ne znamo kakav je to oblik svojine, jer ga u Ustavu nema. I utvdili smo da je nestao podatak o svojini na 11.000 ha, da nedostaje 7.650 ha i 3.511 ha svojine koje su nazvane “neka druga svojina” i “mešovita” svojina.